Skip to content
Sortext_(1920x1080)_604

Hizmet Sözleşmesi

Son Güncelleme: 1 Ocak 2024

WORDEGO HİZMET SÖZLEŞMESİ

Bu Wordego Hizmet Sözleşmesi (“Sözleşme”), Bilişim Vadisi, Deniz Cad. No: 143/5/21 Gebze, 41400, Kocaeli adresinde mukim 0620054702900016 MERSİS sicil numaralı Metin Madenciliği Yazılımları A.Ş. (“Şirket”) ile Wordego Hizmet Sipariş Formunu (“Sipariş Formu”) dolduran ve imzalayan tüzel veya gerçek kişi (“Müşteri”) arasında akdedilmiştir. Bundan böyle, Şirket ve Müşteri ayrı ayrı “Taraf” ve birlikte “Taraflar” olarak anılacaktır.

1. GİRİŞ

1.1. Şirket: Şirket, yapay zeka destekli e-ticaret teknolojisi hizmetleri geliştiren ve sunan bir kuruluştur.

1.2. Müşteri: Müşteri, Şirketin hizmetlerine erişmek ve bunları kullanmak isteyen bir e-ticaret işletmesi, veya bu e-ticaret işletmelerini temsil eden bir ajanstır.

1.3. Bağlayıcılık: Bu Sözleşme, Sipariş Formunun ayrılmaz, bölünmez ve yasal olarak bağlayıcı bir parçasıdır. Taraflar, Sipariş Formunu imzalayarak, bu Sözleşmeyi akdettiklerini, kabul ettiklerini ve şartlarına yasal olarak bağlı olduklarını kabul, beyan ve taahhüt ederler.

2. TANIMLAR

2.1. Gizli Bilgi: Gizli Bilgi, bir Tarafın diğer Tarafa yazılı, sözlü veya elektronik olarak ifşa ettiği tüm yazılım, belge, bilgi, veri, kod, algoritma, tasarım, buluş, iş, hizmet, yöntem, yenilik ve tüm idari, ticari, mali ve teknik bilgileri kapsar.

2.2. Müşteri Verileri: Müşteri Verileri, Müşterinin etiket yönetim sistemi (Google Tag Manager) verileri ve Müşteri tarafından sağlanan diğer tüm verileri ifade eder.

2.3. Mücbir Sebepler: Mücbir Sebepler, tarafların makul kontrolü dışındaki olağanüstü olaylar veya faktörler, savaşlar, terör eylemleri, grevler, sivil karışıklıklar, ambargolar, doğal afetler, pandemiler, karantina kısıtlamaları, internet arızaları veya hükümet kurumları, iş ortakları, ticaret ortakları veya hizmet sağlayıcılardan kaynaklanan olaylar, faktörler ve bunlarla sınırlı olmamak üzere diğer benzeri unsurları kapsar.

2.4. Web Mağazası: Web Mağazası, Müşterinin Sipariş Formunda belirtilen web mağazası veya mağazalarını ifade eder.

2.5. Hizmetler: Hizmetler, Şirketin Müşteriye sağlayacağı hizmetlerin tamamını ifade eder. Şirket, Müşteriye Wordego Web App hizmetlerini sağlayacaktır. Wordego Web App, e-ticaret işletmelerine ziyaretçi değerine yönelik derinlemesine içgörüler sunan yapay zeka destekli bir e-ticaret ziyaretçi analitiği platformudur. Wordego Web App, gelişmiş yapay zeka teknolojisini kullanarak Müşteri Verilerini işler, ziyaretçileri gerçek zamanlı olarak Altın, Gümüş, Bronz ve Bakır gibi kategorilere ayırır ve e-ticaret işletmelerinin pazarlama ve reklam stratejilerini bu veriye dayalı olarak hassasiyetle uyarlayabilmelerini sağlar. Wordego Web App, Müşterinin Web Mağazasına etiket yönetim sistemi üzerinden sorunsuz bir şekilde kurulur ve entegre olur. Wordego Web App, detaylı ziyaretçi segmentasyonu sunarak e-ticaret işletmelerinin pazarlama faaliyetlerini optimize etmelerini sağlar ve pazarlama ve reklam tabanlı gelirlerini artırmalarına ve reklam maliyetlerini azaltmalarına olanak tanır.

2.6. Hizmet Ücreti: Hizmet Ücreti, Şirketin Hizmetler için Müşteriden talep edeceği tüm ücretleri kapsar. Hizmet Ücreti, Müşteri tarafından seçilen ve Sipariş Formunda belirtilen ziyaretçi trafiğine dayalı Hizmet Planına göre belirlenecektir. Ziyaretçi trafik sayımı, Şirketin Web Mağazası ziyaretçi oturum adedi hesaplamalarına göre yapılacaktır. Müşteri, Hizmet Planını istediği zaman değiştirebilir. Yeni plan, bir sonraki fatura döneminden itibaren geçerli olacaktır.

2.7. Pilot Deneme: Pilot Deneme, Sipariş Formunda belirtilen Deneme Süresi boyunca, Müşterinin Hizmetleri Web Mağazasında serbestçe kullanma hakkını ifade eder. Deneme Süresi, Şirketin Hizmetleri Müşterinin Web Mağazasında kullanıma hazır hale getirmesini takiben, Müşterinin belirlediği tarihte başlayacaktır. Deneme Süresinin ardından, Müşteri Hizmetleri kullanmaya devam etmek isterse, Sözleşme hükümleri dahilinde kullanabilecektir.

3. ŞİRKETİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

3.1. Hizmetlerin Yürütülmesi: Bu Sözleşme uyarınca Şirket, a) Müşteri Verilerini düzenli olarak analiz edip işleyecek; b) Müşterinin Web Mağazasına Hizmetleri kuracak ve gerçek zamanlı işlemesini sağlayacak; c) Müşteri için Hizmetlerin türlerini ve içeriklerini özelleştirecektir.

3.2. Teknik Destek: Şirket, gerektiğinde Müşteriye teknik destek sağlayacaktır. Müşteri, herhangi bir zamanda destek@wordego.com adresine e-posta göndererek teknik destek talebinde bulunabilecektir. Şirket, tüm teknik destek çağrılarına 24 (yirmi dört) saat içinde yanıt verecektir.

3.3. Kısıtlamalar: Şirket, yalnızca Hizmetlerin sunumu ve performansı ile ilgili ve sınırlı olmak üzere Müşteri Verilerini toplama ve işleme hakkına sahip olacaktır. Şirket, Müşteri Verilerini yalnızca analiz, geliştirme ve düzeltme amacıyla kullanma hakkına sahip olacaktır. Şirket, Müşteri Verilerini yalnızca toplu veya aidiyeti tanımlanamaz biçimlerde ifşa etme hakkına sahip olacaktır.

4. MÜŞTERİNİN HAKLARI, GÖREVLERİ VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

4.1. Haklar: Bu Sözleşmenin hükümlerine ve Süresine bağlı olarak, Şirket Müşteriye Hizmetleri Web Mağazasında kullanmak üzere devredilemez, alt lisans verilemez ve münhasır olmayan bir kullanım hakkı vermiştir. Müşteri, Hizmetleri kullanım, satış, dağıtım, paylaşım veya devir amacıyla üçüncü taraflara pazarlayamaz veya satamaz.

4.2. Yetkiler: Bu Sözleşmenin hükümlerine ve Süresine bağlı olarak, Müşteri Şirkete Google Tag Manager hesabına erişim yetkisi verecektir.

4.3. Ücretlerin Ödenmesi: Müşteri, Sipariş Formunda belirtilen tüm ücretleri vade tarihine kadar Şirkete ödeyecektir. Bir fatura, vade tarihinden sonraki 15 (on beş) gün içinde ödenmezse, Şirket, ödeme alınana kadar Hizmetlerin sunumunu askıya alma ve vade tarihinden itibaren yasalarca izin verilen azami oranda faiz tahakkuk ettirme hakkını saklı tutar. Ek olarak, Müşteri, avukat ücretleri de dahil olmak üzere tüm tahsilat masraflarını ödeyecektir.

4.4. Kısıtlamalar: Müşteri, a) Hizmetleri benzer veya rakip bir ürün veya hizmet geliştirmek için kullanmayacak; b) Hizmetleri tersine mühendislik işlemlerine tabi tutmayacak, kaynak koda dönüştürmeyecek, parçalarına ayırmayacak, veya değiştirmeyecek; c) Hizmetlerin kaynak kodunu, nesne kodunu, altında yatan yapıyı, teknik bilgiyi veya algoritmaları keşfetmeye çalışmayacak; d) Hizmetlerin türev çalışmalarını yapmayacak; e) Hizmetlerin herhangi bir öğesini kopyalamayacak; veya f) Hizmetlerdeki herhangi bir mülkiyet bildirimini veya diğer bildirimleri kaldırmayacak, gizlemeyecek veya değiştirmeyecektir. Müşteri, bu hükümlerin ihlaline ilişkin olarak Şirketi her türlü zarar, ziyan ve masraftan âri tutacağını ve bunları tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

5. FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

5.1. Fikri Mülkiyet Hakları ve Sahiplik: Taraflardan hiçbiri diğer Tarafa bu Sözleşmede açıkça belirtilmeyen herhangi bir hak veya lisans vermemektedir. Hizmetler, Hizmetlere ilişkin her türlü içerik, bilgi ve bunların tüm kopyaları da dahil olmak üzere, telif hakkı ve diğer fikri mülkiyet hakkı yasaları ve anlaşmalarıyla korunmaktadır. Bu kapsamda Şirket, a) Hizmetlerin; b) Hizmetlerin temelindeki yazılımların ve bunların tüm kopyalarının, güncellemelerinin, değişikliklerinin ve geliştirmelerinin; c) Hizmetlere ilişkin tüm hakların, unvanların ve menfaatlerin (tüm fikri mülkiyet hakları, telif hakları, ticari sır hakları, ticari markalar, hizmet markaları, ve bunlarla ilişkili tüm iyi niyet, gizlilik ve özel bilgi hakları da dahil olmak üzere) tek başına sahibidir ve bunları elinde tutacaktır. Müşterinin yukarıda belirtilenlerin hiçbirine ilişkin herhangi bir mülkiyet hakkı yoktur ve olmayacaktır.

5.2. Geri Bildirim: Müşteri, Şirkete Hizmetler hakkında geri bildirimde (“Geri Bildirim”) bulunursa, Şirket Geri Bildirimi kısıtlama olmaksızın kullanabilecektir.

6. GARANTİLER VE TAZMİNAT

6.1. Garantiler: Taraflardan her biri, a) Sözleşmeyi akdetme ve şartlarını yerine getirme konusunda yasal güce ve yetkiye sahip olduklarını; b) Sözleşmenin şartlarını yerine getirmelerinin tarafı oldukları herhangi bir diğer sözleşmeyi ihlal etmeyeceğini; ve c) Sözleşmenin şartlarını yerine getirirken ilgili tüm geçerli yasalara uyacaklarını garanti ederler.

6.2. Hizmet Sınırlamalarının Kabulü: Taraflar, Hizmetlerin karmaşık ve teknolojiye dayalı olmaları nedeniyle, Şirketin kontrolü dışında ortaya çıkabilecek belirli sınırlamalara, gecikmelere ve Hizmetleri etkileyebilecek diğer öngörülemeyen sorunlara tabi olabileceğini kabul ederler. Hizmetler, herhangi bir garanti veya koşul olmaksızın “olduğu gibi” ve “mevcut olduğu haliyle” sunulur. Şirket, Hizmetlerin kesintisiz veya hatasız olacağını garanti etmez. Şirket, Hizmetlerin Müşterinin gereksinimlerini veya beklentilerini karşılayacağını garanti etmez.

6.3. Tazminat: Taraflardan her biri, diğer Tarafı (yöneticilerini, memurlarını, çalışanlarını, temsilcilerini, bayilerini, yönlendiricilerini, bağlı kuruluşlarını ve acentelerini de kapsayacak şekilde) Sözleşmeyi ihlalinden veya iddia edilen ihlalinden kaynaklanan üçüncü taraf talepleri, kayıpları, sorumlulukları, zararları, maliyetleri veya masraflarına karşı savunacak, bunları tazmin edecek ve zarardan ari tutacaktır.

6.4. Sorumluluk Sınırlaması: Taraflar, talebin niteliğine veya oluşum biçimine bakılmaksızın, Şirketin Müşteriye karşı Sözleşmeden veya Hizmetlerin sunumundan kaynaklanan toplam sorumluluğunun, Müşteri tarafından Şirkete Sözleşme kapsamında ödenen toplam ücretin miktarını aşmayacağı konusunda karşılıklı olarak anlaşmaktadır.

7. GİZLİ BİLGİLER

7.1. Yükümlülükler: Taraflardan her biri, a) Gizli Bilgileri en az kendi Gizli Bilgilerini korumak için gösterdikleri özeni göstererek, büyük bir gizlilik içinde koruyacaklarını; b) Gizli Bilgileri Sözleşmede izin verilen durumlar dışında üçüncü kişilere ifşa etmeyeceklerini; c) Gizli Bilgileri yalnızca Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerini yerine getirmek için kullanacaklarını; d) Gizli Bilgileri yalnızca Sözleşmenin şartlarını yerine getirmek için bu bilgileri bilmeye meşru bir ihtiyacı olan çalışanlarına veya yüklenicilerine ifşa edeceklerini; e) kişisel verilerin korunmasına ilişkin yürürlükteki tüm yasa, yönetmelik ve kurallara uyacaklarını; ve f) Sözleşme sona erdikten sonra da uymaya devam edeceklerini kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7.2. İstisnalar: Bu gizlilik yükümlülükleri, her bir Tarafın kamuya açık bilgileri ve yürürlükteki yasalar, düzenlemeler, mahkeme kararları veya idari emirler uyarınca ifşa edilmesi zorunlu olan bilgiler için geçerli değildir.

8. SÜRE VE FESİH

8.1. Süre: Bu Sözleşme, Sipariş Formunda belirtilen yürürlük tarihinden (“Yürürlük Tarihi”) itibaren geçerlidir ve başlangıçta 1 (bir) yıl süreyle (“Süre”) yürürlükte kalır. Herhangi bir Tarafın, diğer Tarafa, mevcut Sürenin sona ermesinden en az 30 (otuz) gün önce Sözleşmenin yenilenmemesine dair bildirimde bulunmadığı durumlarda, Süre, her seferinde 1 (bir) yıllık dönemler için otomatik olarak yenilenecektir.

8.2. Fesih: Taraflardan her biri, 30 (otuz) gün önceden yazılı bildirimde bulunmak kaydıyla, Sözleşmeyi herhangi bir nedenle veya neden göstermeksizin feshedebilir. Taraflardan her biri, diğer Tarafın Sözleşmeyi esaslı bir şekilde ihlal etmesi ve ihlal eden Tarafın söz konusu ihlali kendisine bildirilmesinden itibaren 15 (on beş) gün içinde gidermemesi halinde de Sözleşmeyi feshedebilir.

8.3. Devam Eden Hükümler: Sözleşmenin feshi sonrasında, 2. Tanımlar; 3.3. Kısıtlamalar; 4.3. Ücretlerin Ödenmesi; 4.4. Kısıtlamalar; 5. Fikri Mülkiyet Hakları; 6.3. Tazminat; 6.4. Sorumluluk Sınırlaması; 7. Gizli Bilgiler; 8.3. Devam Eden Hükümler; 9. Genel Hükümler ve Sözleşmenin diğer temel hükümleri geçerli olmaya devam edecektir.

9. GENEL HÜKÜMLER

9.1. Bağımsız Yükleniciler: Taraflar bağımsız yüklenicilerdir. Bu Sözleşme, Taraflardan herhangi birinin diğerinin ortağı olduğu veya herhangi bir Tarafın diğer Tarafa herhangi bir görev veya yükümlülüğünü yerine getirmesi için Taraflar arasında yasal birliktelik oluşturan açık veya zımni bir hak, güç veya yetki verdiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

9.2. Bütünlük: Bu Sözleşme, konusuna ilişkin olarak Taraflar arasındaki tam ve münhasır mutabakatı oluşturur ve Taraflar arasında bu konuyla ilgili önceden yapılmış tüm yazılı veya sözlü anlaşmaların, sözleşmelerin ve iletişimlerin yerine geçer ve bunları iptal eder.

9.3. Değişiklik: Bu Sözleşme, Tarafların yazılı rızası olmaksızın kısmen veya tamamen değiştirilemez veya tadil edilemez.

9.4. Devir: Bu Sözleşme, diğer Tarafın yazılı rızası olmaksızın üçüncü taraflara devredilemez veya lisanslanamaz.

9.5. Bölünebilirlik: Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün geçersiz, yasa dışı veya başka bir şekilde uygulanamaz olduğu belirlenirse, ilgili hüküm Sözleşmeden çıkarılacak, diğer tüm hükümler yürürlükte kalacak ve uygulanacak; ve Taraflar geçersiz, yasa dışı veya uygulanamaz hükmün yerine geçerli, yasal ve uygulanabilir bir hüküm koymak için iyi niyetle müzakere edeceklerdir.

9.6. Gecikmeler ve İhmaller: Taraflardan herhangi birinin, diğer Tarafın Sözleşmeyi ihlal etmesinden kaynaklanan herhangi bir hakkını kullanmakta gecikmesi veya bunu ihmal etmesi, söz konusu hakkı ortadan kaldırmayacak veya bu haktan feragat edildiği şeklinde yorumlanmayacaktır.

9.7. Mücbir Sebepler: Taraflardan hiçbiri, doğrudan veya dolaylı olarak Mücbir Sebeplerden kaynaklanan nedenlerle Sözleşmedeki hak ve yükümlülüklerini yerine getirememesinden veya gecikmeli yerine getirmesinden dolayı diğer Tarafa karşı sorumlu olmayacaktır.

9.8. Bildirimler: Bu Sözleşme kapsamındaki tüm bildirimler yazılı olarak yapılacaktır. Bildirimlerin, a) imza karşılığı elden teslim yoluyla yapılması; b) Tarafların ticaret sicilinde kayıtlı merkez adreslerine takip olanağı sunan kuryeyle veya iadeli taahhütlü postayla gönderilmesi; veya c) alındı onaylı e-postayla gönderilmesi yeterli kabul edilecektir.

9.9. Uygulanacak Hukuk ve Yargı: Bu Sözleşme Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına tabi olacak ve bu yasalara göre yorumlanacaktır. Sözleşmeden kaynaklanan ihtilafların çözümünde İstanbul mahkemeleri, tahkim kurulları ve icra daireleri yetkili olacaktır.